Şirket ve Ticari Davalar

Türk Ticaret Kanununa (TTK m. 1,1) göre; Türk Ticaret Kanunu, Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kanundaki hükümlerle, bir ticarî işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticarî hükümlerdir. Hakkında ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî işlerde mahkeme, ticarî örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir (TTK m. 1,2).Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlar, ticarî iştir. Ayrıca, bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller de ticarî işlerdendir (TTK m.3).


Bir tacirin borçlarının ticarî olması yolundaki ticarî iş karinesini düzenleyen 19 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince her iki taraf için ticarî sayılan hususlardan doğan hukuki davalar, ticari davadır. Bu tür davalara nisbî ticarî davalar da denir.


İki tarafı da tacir olan bir işlem, eylem veya iş, iki tarafın da ticarî işletmesi ile ilgili ise, o iş ticarîdir ve çıkan uyuşmazlık, ticarî dava sayılır (TTK m. 19,1). Söz konusu iki şartlar seçimlik değildir; iki şartın da bir arada olması gerekir.

Hukuk ve Danışmanlık Bilişim Davaları Aile ve Boşanma Davaları Şirket ve Ticari Davalar Gayrimenkul Davaları Fikri Mülkiyet Davaları İş Hukuku Davaları